Quy định thời gian thực hiện, mức thu tiền cắt/mở nước